-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, iş harılan, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binalan gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binalan, beton, asfalt, karayolu, liman binalan, iş hanlan, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut. Park bahçe düzenlemeleri, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanlan, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, tatil köyü, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapılan gibi baymdırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtlan, gölet ve iskele, havuz inşaatı ve antma işlemleri, turistik konaklama tesisleri, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz bonı hatlan, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını, yapmak, taahhütlerde bulunmak.

-Şirket ahşap, yan ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatlan yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatlan pazarlayabilir.

-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onanmı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.Dekorasyonla ilgili spor salonlanmn saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmalan, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.

-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatlan, diğer boru hatlan , yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, eneıji nakil hatlan, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatlan yapım ve montaj işlerini, onanın değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptımıak.

-Türkiye sınırlan içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkanlacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasanın, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet gnıplan oluşturmak ve işletmek.

-Durum (halihazır), kadastro, yeralü maden ocaklan, deniz dibi. Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalanmn yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, -îslah-imar planlannın yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunlan uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurululardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu ıuodelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planlan, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalannuı tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografık ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatlan proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vennek. Yurt içinde ve yurt dışmda her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptınlması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışmda her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattınlması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması.

-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatım yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onanmını yapmak.

Categories: Genel

0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir